De wetenschap Aan de hand van een artikel in de Trouw in 2010 ging Reerink aan de slag. In dat artikel gaf een hoogleraar aan dat anticonceptie al 30 jaar wereldwijd wordt ingezet o.a bij semi / wilde- paarden runderen en herten. De hoogleraar gaf aan dat anticonceptie ook in Nedeland ingezet kan worden in plaats van populaties laten doorgroeien om daarna uit te laten hongeren of dood te laten schieten / af te laten voeren naar de slacht als reductiemiddel. Reerink had zich al enige tijd verdiept en de toezegging daarin gelezen. Maar hoe wordt anticonceptie dan precies ingezet? Hoever zijn de dierenartsen wereldwijd, die dat inzetten etc etc. Participeren begint bij de feiten.

Alleereerst is er gezorgd voor een verbond met de wetenschap. Dat ging niet vanzelf. Er was een plan met een verzoek voor nodig. Om tot dat verzoek te komen is er eerst jaren geresearched. Wereldwijd zijn er veel hoogleraren aangeschreven. Na jaren ontstond er een overzicht van informatie uit de hele wereld. Een netwerk van dierenartsen houdt zich bezig met anticonceptie voor de meeste zoogdieren. Er zijn zelfs conferenties over anticonceptie bij wilde- herten, -paarden -runderen. De ontwikkeling op het gebied van anticonceptie gaat razend snel. Onze zoektocht was gericht op anticonceptie voor de wilde- herten -paarden en -runderen. Specifiek over welke middelen, hoe toegediend , de werking, de ontwikkelingen en de site effects zoals massa dieren doden wat Lyme verspreidt. Anticonceptie stopt die verspreiding. Ons verzoek naar de universiteit was dan ook een overzicht te krijgen van wat kan en waar dat uitgevoerd wordt. Alleen dan heb je grip op wat je zelf wil voor de dieren hier in Nederlandse Natura 2000 gebieden.

Uiteindelijk kwam de provincie Flevoland per toeval op ons pad. Wij waren bezig met de Natura 2000 terrein ; Amsterdamsewaterleidingduinen waar ook elk jaar grote groepen herten worden uithongehongerd dus afgeschoten als reductiemiddel. Dit omdat de populaties elk jaar in omheind terrein weer aangroeien.

Participatie

Na jaren onderzoek en afspraken hebben wij de univeresiteit geintroduceerd als degene die de meest humane oplossing kan inzetten plus de oplossing zelf. Precies waar Flevoland op zoek naar was.

Pag. 3 Beleidskader -beheer – oostvaarderplassen advies van Geel ” Topprioriteit aan uitvoering Natura 2000-beheerplan. Bevordering van het welzijn van de grote grazers. De commissie adviseert om het beleid en beheer van de grote grazers aan te passen. Doel van het beleid moet zijn dat er levensvatbare populaties grote grazers in het Oostvaardersplassengebied zijn en dat het welzijn van de dieren is gewaarborgd. Voorkomen moet worden dat dieren onnodig lijden vanwege voedseltekorten en dat er in de winter te weinig beschuttingsmogelijkheden zijn.

pagina 74. 11.3 kader De commissie is van mening dat de huidige besturing van het Oostvaardersplassengebied niet leidt tot de grootse aanpak die het gebied nodig heeft om zich te ontwikkelen, een breder maatschappelijk draagvlak te krijgen en om van grotere toeristisch-recreatieve en economische betekenis voor Flevoland te zijn. De commissie voorziet in elk geval een regisserende en faciliterende rol voor de provincie voor het Oostvaardersplassengebied. De lijnen zijn kort tussen de overheden en andere organisaties in Flevoland. Er moet echter worden voorkomen dat voortdurend in bilaterale contacten stappen worden gezet. Er moet gezocht worden naar een multilaterale bestuursvorm die past bij de bestuurscultuur in Flevoland en die waarborgt dat verschillende maatschappelijke belangen worden betrokken. Een dergelijke structuur moet er ook aan bijdragen dat gebruik wordt gemaakt van de kennis en energie in de samenleving om het gebied tot een krachtig en betekenisvol natuurgebied te maken. De door de commissie noodzakelijke geachte multilaterale bestuursvorm naar Flevolandse snit moet worden gerealiseerd in samenhang met casu quo als onderdeel van de governance van het Nationaal Park Nieuw Land.De commissie komt daarom hier niet met een uitgewerkt voorstel voor de governance van het Oostvaarderplassengebied. Wel wijst zij erop dat in Nederland verschillende voorbeelden bestaan, zoals de bestuursstructuur rond de Waddenzee. Daarin werken verschillende overheden samen met elkaar en met maatschappelijke organisaties. De samenwerkingsstructuur kent een onafhankelijke voorzitter van een bestuurlijk beraad en van de uitvoeringsorganisatie. Rond de governance is daar een raadgevende structuur gebouwd met deskundigen en belanghebbenden. Op die wijze wordt gewerkt aan effectief bestuur en maatschappelijk draagvlak voor het beheer van het gebied. Ook voor het Oostvaardersplassengebied moet worden gekomen tot een effectieve bestuursstructuur en uitvoeringsorganisatie en moet inbreng van maatschappelijke wensen, verwachtingen en belangen en van inhoudelijke deskundigheid worden gewaarborgd.

De realiteit :

Maatschappelijke onrust onstond vanwege het uithongeren en doden van grazers als reductiemiddel. De toenmalige mininster beloofde humaan beleid. Daarom kon iedereen inspreken en vertellen wat de oplossing was. Wij hebben de enige oplossing die onderzocht is plus haar uitvoerders naar voren geschoven. Alle andere ‘oplossingen’ zoals afschieten of uithongeren als reductiemethode zijn nooit onderzocht. De provincie gaf de universiteit een opdracht om een literatuur onderzoek te schrijven. Dat onderzoek concludeerde dat anticonceptie gegeven kan worden aan herten paarden en runderen in Natura 2000 gebieden. Wat blijkt de provincie kan met gemak vijf hoogleraren ontkennen, verouderde informatie publiceren, ons verbieden in te spreken, onzinnige vragen stellen aan hoogleraren , ons niet betrekken bij de klankbordgroep etc. Want er is geen enkele vorm van handhaving. Er is geen toezicht er is geen inspanningverplichting. Aangevraagd onderzoek kan door gedeputeerde foutief gepresenteerd worden.

De participerende burger kan nergens naar toe om een klacht in te dienen. Als zij / hij niet wordt betrokken, als brieven genegeerd worden, gesprekken met adviseurs verboden worden etc etc. Er is dus geen enkele garantie dat wat de wetenschap ( 30 jaar wereldwijd ) heeft uitgezocht en goed is, het publiek wil, ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Ook al is het de enige oplossing ! Tegenpartijen die in dit geval van jagen houden konden fulltime 6 maanden lang tegenwerken zonder 1 warschuwing. Daarmee is de oproep ‘ samen met de burger te zoeken naar een uitweg ‘ een wassen neus. Als burger moet je eerst je rechten weten alvorens je veel tijd en energie in een item steekt want de oveheid doet er alles aan het oude te behouden ook via onbehoorlijk bestuur. Omdat er geen toezicht is op onbehoorlijk bestuur.

Bezwaar bij de rechter wordt niet gehoord

Tot op heden ontloopt de provincie de wet. De natuurwet 3.85a zegt afschieten van grazers mag mits er geen alternatief is. Dat alternatief is er al 30 jaar en is zelfs zwart op wit vastgelegd. Zelfs hier kan de burger niet tegen in. Nu 3 jaar bij de rechter gaat het nog steeds over een heel ander issieu : mag de participerende burger uberhaupt iets zeggen? Is zij ontvankelijk? En kunnen we daarmee dan eindelijk naar de inhoud van de zaak? Tot op heden blijkt de participerende burger niets te mogen zeggen. Omdat het belsuit zo gemaakt is dat dat niet kan, degene niet in een straal van 1 kilometer van het terrein woont en ga zo maar door. Waarom er veel fout gaat in Nederland wordt steeds duidelijker. het verzoek tot handhaving werd afgeketst want mevrouw Reerink was geen belanghebbende. Participerend is dus zeker niet belanghebbend. De Europese Verdragen zijn onze enige redding tegen deze gevaarlijke vorm van macht. Het onduiken van de wet mag niet, mensen mee laten participeren en de informatie verdraaien mag niet. Mensen negeren mag niet. Foute vragen stellen, verouderde info publiceren, gevaar voor de burger creëren het mag niet. Tot op heden kan de burger niet direct gehoord worden zodat het onrecht in de kiem gesmoord wordt.

Legaliteitsbeginsel

De betekenis van het legaliteitsbeginsel is dat de overheid niet mag ingrijpen in de rechten en vrijheden van burgers zonder dat daarvoor een wettelijke bevoegdheid bestaat: geen bevoegdheid zonder wet. Het legaliteitsbeginsel heeft een eigen vorm in het bestuursrecht, staatsrecht en strafrecht. De betekenis makkelijk uitgelegd is dat voor alle handelingen van de overheid, die voor burgers bindend van aard zijn, een wettelijke grondslag dient te bestaan. Zo wordt voorkomen dat de overheid willekeurig optreedt ten opzichte van haar burgers en geeft het de burgers rechtszekerheid; door het legaliteitsbeginsel weten burgers wanneer het handelen van de overheid democratisch gelegitimeerd is. Desondanks geldt het legaliteitsbeginsel niet voor ál het overheidsoptreden. Ook zijn er een aantal beperkingen van het legaliteitsbeginsel.

Participeren of voor de buhne Een mond vol over participatie maar tot op heden wordt de participerende burger niet gehoord als het gaat over alemeen belang. Wel als men een echte Nimby is! Waarom dan toch aldoor vragen of de burger mee wil praten ? Omdat het van de Europese Unie moet. Omdat de burger en de oveheid samen moeten werken, dat samenwerken vertrouwen geeft. Het is gebleken de Raad van State kan dat beamen dat participatie vaak een wassen neus is. Er moet een tracewet zijn voor elk besluit. Maar waar dat is is de vraag.

https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Participatie-is-niet-vrijblijvend-27080802.html?fbclid=IwAR1QHDrqazdnQyOY6MPuY65fwLvlMRjvnS1xLDWcoKRH7tYNHKhzntQw1P

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-69865…

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-40290…

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtderwerkelijkheid/2019/2/RdW_1380-6424_2019_040_002_003?fbclid=IwAR3ij4WbttlQs28Toy1V8LtlkD6YWmKmV8yf5-2wZbgz1f5hBl-Ggl0j48w

De ombudsman is op de hoogte, VNG, Pro Demo…