De hele contestatie is gericht op het lijden van de grazers. Van burgers die dat niet pikken tot ‘de belofte‘ van de minister om het massaal doden als reductiebeleid te veranderen in humaan beheer.

Dat lijden is tot op heden 24/7, 365 dagen aanwezig. Het proces van massa reductie werkt averechts, geeft meer dieren en dus vollopen van het park met het gevolg dat grazers uithongeren. Averechts, d.w.z. het proces houdt zichzelf in stand, gaat door tot in de eeuwigheid. Het eeuwigdurende lijden kan via het wettelijk verplicht alternatief (artikel 3.85a) direct stoppen. Omdat de afgelopen 30 jaar de wetenschap wereldwijd anticonceptie heeft onderzocht, ontwikkeld en met succes heeft ingezet bij wilde en semi wilde grazers.

Gedeputeerde Flevoland heeft tussen 2018 en 2020 allerlei trucs ingezet wat volgens het Verdrag van Aarhus niet mag. Een kleine opsomming van overtredingen. De alternatieveneis 3.85a negeren bij vragen ontkennen dat er een alternatief is. Daarmee ontstaat maatschappelijke. De burger weet beter. Gedeputeerde Staten doen er alles aan het alternatief tegen te gaan. Zoals het verzwijgen van een directe mogelijkheid van anticonceptie als cascade door een dierenarts te geven. De overheid negeert het gevaar voor volksgezondheid via de wetenschap (van Lyme verspreiding door afschot) Zij mag niet de eis van de minister; de eis om een Review, negeren. Zij mag geen informatie achterhouden, verkeerde informatie geven , Statenleden misleiden, informatie verdraaien, inspraak verbieden, mailtjes met vragen negeren, besluiten achterhouden, conclusie uit het rapport verdraaien, verouderde informatie publiceren, haar positie misbruiken door verkeerde informatie aan de pers door te geven, foutieve vraag te stellen aan de wetenschap, mensen laten komen die via een meningen anticonceptie afwijzen, framen van newspeak ( massaal afschieten is duurzaam ) negeren van informatie van de wetenschap, verkeerd tijds span inzetten ( bij vollopen van het park roepen dat anticonceptie niet gegeven kan worden (anticonceptie werkt alleen de Reset dan kan de populatie niet weer aangroeien maar blijft stabiel)

Het gehele traject naar ander beheer dat samen met de burger wordt ingezet heeft geen enkele vorm van handhaving, toezicht en inspanningsverplichting. Dat is een te eenzijdig traject. De overheid blijkt een geoliede machine vol met tegenwerking. De burger heeft geen enkele notie van regels en wetten op het gebied van Natura2000. Zij werkt en mantelt naast deze vrijwillige inspanning. Moet wil zij de oplossing verdedigen, tijdens het traject het opnemen tegen een batterij aan ambtenaren. Ambtenaren die de wet kennen, aanpassen en veranderen. Die het traject uitstippelen, weigeren door te geven. Ambtenaren die het besluit zo maken dat niemand er tegenin kan gaan ( geen belanghebbende, geen Awb )

De belofte was dat beleid zou veranderen naar humaan beleid. De burger kon meedenken, alternatieven opperen. Samen met de overheid zou provincie Flevoland op zoek gaan naar de uitweg i.p.v. de toenmalige reductiemethode via uithongeren door te laten gaan. In 2018 heeft Reerink de wetenschap als oplossing plus degene die dat uit kan voeren, geïntroduceerd. Professor Stout van diergeneeskunde Universiteit Utrecht is de expert op het gebied van anticonceptie. Hij is onderdeel van een uitgebreid netwerk van dierenartsen die al 30 jaar wereldwijd anticonceptie inzetten bij paarden en herten en runderen in Natuurparken, in grote reservaten en zelfs in woonwijken.

Het traject tot veranderen van beleid duurde van 2018 tot 2020. De verandering ging via een aantal vergaderingen ” Statencommissie Duurzaamheid vergaderingen” waarin de burger kon inspreken. Reerink heeft de professor via inspraak in die vergadering geïntroduceerd. Het plan van Reerink en de professor was : dat de professor gevraagd dient te worden. De professor zou een opdracht ontvangen waardoor hij aan de slag kon. Dat kreeg Reerink na derde inspraak voor elkaar. Er zou een literatuuronderzoek komen waarin de kernvraag is : kan anticonceptie ingezet worden bij de paarden, runderen en herten in de Oostvaardersplassen?

Wat daarna gebeurde was een beleidsmatige rollercoaster.

 1. De tweede inspraak is 26 juni 2018. Over de eis van de Minister : een REVIEW d.w.z een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Anders zou verandering van beleid niet mogelijk zijn. Reerink was vanuit Flevoland niet ingelicht over de eis. Tot op heden is er nog steeds geen Review. Groepen dieren doden / weghalen is nooit onderzocht. In het buitenland wel. Afschot geeft gevaar voor verspreiding van Lyme Massa reductie werkt averechts. De provincie negeert onze waarschuwingen! En doet geen onderzoek naar dierenwelzijn. Wat is de consequenties van een onstabiele populatie op de flora en fauna?
 2. De 3de inspraak : de provincie betrekt de insprekers niet.
 3. Reerink werd niet geïnformeerd over het afschot plannen
 4. Reerink werd niet geïnformeerd over het bezoek van de professor die zij had geintroduceerd tijdens de inspraak.
 5. Reerink werd niet geïnformeerd over de enige vraag die haar professor mocht beantwoorden.
 6. Reerink werd niet geïnformeerd over van Geel die aanwezig was.
 7. Reerink heeft van Geel tijdens de Statenvergadering een vraag willen stellen. Dat werd door GS verboden.
 8. Na 10 min werd Professor Stout gekapitteld door de voorzitter ( op beeld )
 9. Provincie Flevoland heeft professor Stout een flauwekul vraag gesteld : of anticonceptie werkt op 1500 herten.
 10. Professor Stout geeft duidelijk aan dat anticonceptie alleen maar werkt na de Reset! Niet als de populatie uit de hand is gelopen. Provincie Flevoland laat in haar afschotvergunning 2019 publiceren dat anticonceptie op dat moment nog niet werkt. Ook aan de pers laat zij weten dat anticonceptie niet werk. GS misbruik haar macht en beïnvloedt daarmee de stemming.
 11. GS laat verouderde informatie over anticonceptie ( ICMO I ) in het adviesbeleid van van Geel publiceren wat de stemming beïnvloed.
 12. Commissie van Geel heeft nooit op onze vragen per mail gereageerd
 13. Commissie van Geel stemt in dat achterhaald onderzoek (ICMO) gebruikt wordt om te zeggen dat anticonceptie niet ingzet kan worden. Ondanks de wetenschap die ter plekke nogmaals zegt dat anticonceptie wel ingezet kan worden en tevens voorsteld anticonceptie direct in te kunnen zetten bij alle drie de soorten grazers in de Oostvaardersplassen ( Statenvergadering beeld )
 14. De 3de inspraak : Flevoland laat de de Raad van Dierenaangelegenheid zonder enig wetenschappelijke onderbouwing anticonceptie afwijzen ‘anders wordt het een soort bio-industrie’. RDA vergelijkt de inzet van duizenden dierenartsen met de bio-industrie. Dat is een pijnlijk en onjuiste Framing naar de wetenschap. Wat de stemming beïnvloed ( Statenvergadering beeld )
 15. De 4de inspraak het thema is bijvoeren. Wat zinloos is zolang door de populatie groeit het park vol loopt. Grazers zijn omheind kunnen niet weg. Te veel dieren veroorzaakt honger. Tevens een schijnvertoning omdat de Leidraad 2000 pleit voor niet bijvoeren ( de richtlijn voor rechters wat tegen het advies van het Hof in gaat!)
 16. Reerink krijgt tijdens de inspraak over bijvoeren een verbod op inspraak over het onderwerp anticonceptie (de oorzaak van alle ellende is populatiegroei)
 17. Reerink verwijst in haar 4de inspraak naar de verboden speech te zien op youtube. GS dreigt haar uit te zetten.
 18. Reerink werd door Flevoland niet geïnformeerd over de brief van de minister over anticonceptie. Ook daar staat verouderde informatie over anticonceptie in dat anticonceptie niet gegeven kan worden, dat het in Europa nog niet is ingezet dus daarom niet ingezet kan worden.
 19. Maatregelen die eventueel leiden tot vermindering van de populatie zijn stuk voor stuk beheermethoden die een stabiele populatie voor zich uit schuiven. Waardoor er in feite geen eind komt aan het dierenleed. Dierenleed is het hoofdthema van de beleidsverandering tot humaan beheer.
 20. De burgers die pleiten voor deze maatregelen zoals verplaatsing of vroegtijdig afschot werden uitgenodigd voor klankbordgroep. Anticonceptie als methode was de enige maatregel die daadwerkelijk helpt en onderzocht zou worden. Ondanks dat werd Reerink die het thema samen met de universiteit introduceerde niet gevraagd voor de klankbordgroep ( discriminatie ).

Besluit

1. De besluitenlijst 2018 is identiek aan de besluitenlijst 2020 Een provincie blijkt al een besluitenlijst tekst klaar te hebben terwijl het onderzoek nog moet beginnen. De uiteindelijke besluitenlijst blijkt identiek aan degene uit besluitenlijst 2018 voor het onderzoek.

2. Provincie Flevoland zegt in 2020 ‘geen gevolg te geven aan het literatuuronderzoek anticonceptie’. Zij grijpt terug naar het beleid van 2018. Dat kan helemaal niet! In het beleid 2018 staat dat er nog gewacht wordt op de uitkomst van het literatuuronderzoek van professor Stout. Terwijl dat onderzoek al uitgekomen is.

3.Alleen wanneer er een positieve conclusie uit het onderzoek kwam mocht Stout een vervolgonderzoek doen staat te lezen in de beleidsstukken. Alleen na een Reset is anticonceptie effectief. De Reset was net uitgevoerd. De seinen stonden in feite op groen. Stout kon na een jaar literatuuronderzoek eindelijk de praktijk in; de grazers behandelen met anticonceptie. Maar Flevoland liet de conclusie achterwege. Benadrukte enkele mitsen en maren, ondergeschikt aan de conclusie, keurde daarmee de anticonceptiemethode af. Waardoor vervolgonderzoek geen doorgang kreeg. Flevoland gaf aan dat anticonceptie niet gegeven kon worden bij de grazers. Flevoland greep daarom terug naar het vorige beleid ( afschot ) daarmee moffelde zij het onderzoek naar de vergetelheid.

 1. Het bezwaar van Reerink / de werkgroep geeft talloze reacties van provincie Flevoland hieronder te lezen. Verwarring , niet op bezwaar ingaan, afdeling Projectteam Oostvaardersplassen ( die niet bevoegd is ) gaf aan dat er geen bezwaar gemaakt kan worden. Het bezwaar werd vele malen op verschillende manieren afgepoeierd. De gehele briefwisseling is te lezen ; hoofdstuk Bezwaar & Prov. FL. Het bezwaar werd verstuurd op 6 juni 2020 en 26 juli 2021 was uiteindelijk de hoorzitting.
 2. Via een wob verzoek ontvingen Reerink dat de hoorzitting niet werd geregistreerd.
 3. Na de hoorzitting werd het bezwaar afgewezen op : Flevoland zegt : De werkgroep geen idee wie dat is ? Hoort dat bij Reerink? Flevoland geeft keer op keer aan dat zij Reerink niet ontvankelijk verklaarde. Geen gesprek in tegenstelling tot monddood maken. Volgens Flevoland is Reerink A. geen belanghebbende want zij woont niet in de omtrek van de Oostvaardersplassen. B. er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen Awb-besluit. C: Er is geen besluit genomen dus dat moet eerst. M.a.w. Flevoland probeert op alle mogelijke wijze dat Reerink niet tot de inhoud komt. Zodat Flevoland bij het aanvragen van de ontheffingen kan blijven roepen dat anticonceptie niet gegeven kan worden aan de herten, paarden en runderen. Waardoor Flevoland groepen grazers kan blijven doodschieten, slachten en laten uithongeren.
 4. De afschotvergunning voor de herten mocht ondanks ons bezwaar doorgaan. Omdat Flevoland er alles aan deed niet te antwoorden.
 5. Tijdens de Statenleden vergadering door Stout toegezegde alternatief werd in de rechtszaal op 5.11.2018 verzwegen. Ondanks dat de rechter een time-out van twee weken heeft ingelast zodat alle alternatieven boven water moesten komen.
 6. Geen belanghebbende? Reerink, die als burger een voorbereiding van tien jaar heeft gehad voordat zij ging inspreken. Allereerst heeft zij het proefschrift doorgenomen. De mede-professoren uit verschillende landen gecontacteerd;  wat er mogelijk is. Een plan gemaakt. Het plan voorgelegd aan de burger via filminterviews. Het plan verder uitgewerkt. Het plan voorgelegd aan enkele experts van het veterinair instituut. Afspraken gemaakt  met het veterinair instituut en haar wensen geuit. Plannen verder uitgewerkt. Inspraak voorbereid gecombineerd met acties. De provincie die zegt dat Reerink geen belanghebbende is bij het verzoek het literatuuronderzoek conclusie te honoreren. Een provincie die zegt dat het weliswaar een besluit is maar niet in de zin van een Awb dus geen rechtsgevolg heeft. Een besluit waar de minister en de commissie van Geel op wacht zo maken dat niemand daartegen in kan gaan. Waardoor GS de afschot-ontheffingen keer op keer kan aanvragen. Wanneer er onverhoopt over het alternatief anticonceptie wordt gesproken, kan GS zeggen dat anticonceptie niet uitgevoerd kan worden. Het vreemde is dat de wetenschap die daar nooit over zou liegen nooit gevraagd wordt.
 7. Flevoland probeert onder de alternatieveneis uit te komen via een eigen dicht getimmerde besluit. Op verzwijgen van de wetenschap, het artikel 3.85a in de ontheffing negeren daarmee belangrijke rechtszaken winnen. Flevoland doet er alles aan om afschot te behouden. Faunabeheer ( semi overheid SBB ) die op de hoogte is van deze techniek zwijgt hier ook over zodat Flevoland jarenlang weer kan afschieten.
 8. Flevoland gaat niets veranderen maar grijpt terug naar beleid 2018 zodat het lijkt dat anticonceptieonderzoek bestaan heeft.
 9. Flevoland zegt dat monitoren veel te duur is! Wat hebben ze dan al die andere jaren gedaan?
 10. Flevoland zelfs de minister zegt dat anticonceptie in de EU nooit gebruikt is. Onzin, zie project van viervoeters.
 11. De werkgroep wordt ondanks 6 inspraken nergens bij betrokken of gevraagd door Flevoland.
 12. Flevoland heeft aangegeven dat de professor met niemand mag praten omdat het een gevoelig onderwerp is. Zo proberen ze de werkgroep los te koppelen van de universiteit. Wij waren daar al op voorbereid, het lukte niet!
 13. Flevoland doet net alsof doden DE oplossing is maar houdt doden daardoor in stand. Massa slacht werkt averechts. Er komen er alleen meer bij. Het eeuwige riedeltje dat het nodig is dieren te doden omdat er anders meer komen is eigenlijk te onzinnig voor woorden en het bewijst zichzelf hoe onzinnig. Flevoland zegt het namelijk elk jaar. Anticonceptie is een middel wat in Flevoland nog niet bekend is. Eigenlijk lijkt het erg op een gereformeerd geloof

Wij BURGERS” ( waarvoor het park bedoeld is ) weten al heel erg lang hoe het wel moet . Heel simpel: wij doen mee en houden de boel in de gaten met een onafhankelijke partij die toeziet op de handhaving. Wij filmen alles zodat het neutraal zonder achterkamer ingezet wordt. Wij zijn er bij en houden de boel in de gaten. Staatsbosbeheer moet afstand nemen als het om de grote grazers gaat. Geen interfering!

De provincie van geel gedeputeeerde hebben nooit gereageerd