Hebben we een betere methode dan afschot ?

” Ja ”

Dan moet afschot wijken!

VERKORT VERSIE : BEZWAAR 3 Juli 2020 ;

De werkgroep maakt bezwaar tegen het besluit van Gedeputeerde State ( GS ) gedateerd 26 mei 2020 betreft een passage in dat besluit van 26 mei jl. van GS Flevoland, die onveranderd overgenomen is uit het besluit van eind 2018, referentie 2461473, over geboortebeperking, gekoppeld aan een verzoek om de huidige stand van zaken rond de geboortebeperking in plaats daarvan te melden.

Nadere omschrijving van het bezwaar. Het betreft een specifiek onderdeel van het besluit van de Gedeputeerde State Flevoland van 26 mei 2020. Hierin wordt kort gemeld dat wat het toepassen van anticonceptie in de Oostvaardersplassen betreft er geen verandering van opvatting sinds 2018 aan de orde is. De originele tekst waaraan door Gedeputeerde State gerefereerd wordt vinden we op p.8 van het besluit uit 2018 van Gedeputeerde State Flevoland met kenmerk 2461473.

REACTIE COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP 27 oktober 2020

Allereerst lezen we in de tekst van ontheffing 2018 kenmerk 2461473 op p. 8 onder het kopje “Andere bevredigende oplossingen” daar: “Afschot van dieren moet gezien worden als de uiterste oplossing indien er geen andere bevredigende oplossing is.”

Afschot komt dus pas aan de orde als alle andere mogelijkheden tot beheer die een gevraagde hoeveelheid grote grazers kan bereiken en handhaven in dat doel tekortschieten.

De paragraaf daarna, ook op p. 8, is getiteld “Anticonceptie”. Uit de tekst van het besluit geschreven eind 2018 (zie p. 9. Regel 3 voor deze datering) blijkt dat volgens GS Flevoland er toen (nog) geen bevredigende oplossing voor het probleem van het verkrijgen en vasthouden van een stabiele populatie in de Oostvaardersplassen te vinden was.  Dit kwam omdat op dat moment geen rekening gehouden kon worden met het resultaat van het door Professor T. Stout c.s. te ondernemen wereldwijd literatuur onderzoek naar de mogelijkheid van anticonceptie, ook in de Oostvaardersplassen. Dit onderzoek was toen nog uit te voeren op verzoek van GS. (zie tekst). De alinea eindigt met de conclusie: “Daarna is naar verwachting nog aanvullend onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid en het dierenwelzijnsaspect noodzakelijk om te kunnen bepalen of anticonceptie een reëel alternatief is om de gewenste reductie van edelherten te bereiken. “
Deze tekst uit 2018 heeft GS in zijn besluit van 26 mei 2020 ten onrechte onveranderd gelaten. Bekend was op 26 mei aan GS dat het literatuuronderzoek van de Utrechtse Universiteit was afgerond in het voorjaar van 2020, en de conclusie die naar aanleiding daarvan aan GS werd doorgegeven door Stout was dat er groen licht was om anticonceptie in te zetten.

pagina 8 ontheffing 2461473:

Laatst drie rechtszaken die aangegeven dat er onverhoopt gezocht wordt naar de betere populatiebeheer methode:

1.Raad van State 16-09-2020 ECLI:NL:RVS:2020:2210
Bijlage Wet natuurbescherming
Artikel 3.8
[…] 5. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

2. Voorzieningenrechter 03-02-2020 UTR 19/5339
Rechtmatigheid
Pagina 4, NR 7. ‘’Verder is onderbouwd dat daarvoor een doelstand van circa 500 edelherten aangewezen is en dat andere bevredigende oplossingen ontbreken‘’

3. Ontheffing 18-09-2019 kenmerk 2461473 ( in afwachting van uitkomst rapport )
Pagina 8 – Andere bevredigende oplossingen
Afschot van dieren moet gezien worden als een uiterste oplossing indien er geen andere bevredigende oplossing is.

Nogmaals ( wat hierboven geschreven werd )

Na briefwisseling over belangen kwam de volgende reactie van de Secretaris van de commissie bezwaar :

  1. De commissie overweegt dat het statenbesluit van 27 mei 2020 weliswaar een politiek besluit is maar geen besluit in de zin van de Awb.

2. In dit statenbesluit wordt besloten dat het beleidskader Oostvaardersplassen niet wordt gewijzigd.

3. Omdat dit besluit niet op rechtsgevolg is gericht is er geen sprake van een voor bezwaar vatbaar besluit.

4. Omdat er geen sprake is van een voor bezwaar vatbaar besluit staat de weg van bezwaar niet open.

Uitwerking van de informatie waarop het bezwaar slaat.

Adviesrapport Oostvaardersplassen 2018 ; het beleid waar Flevoland op teruggrijpt.

Pag. 33